การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามแนวเส้นทางของโครงการ พบว่า ในระยะก่อสร้างและดำเนินการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ดังนี้

ระดับผลกระทบ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ
ระดับต่ำ ทรัพยากรดิน น้ำใต้ดิน ทรัพยากรชีวภาพบนบก สาธารณูปโภค การเกษตร การใช้ที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม อาชีวอนามัย อุบัติเหตุและความปลอดภัย การศึกษา ความปลอดภัยในสังคม และผู้ใช้ทาง คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
ระดับปานกลาง  คุณภาพอากาศ ระดับเสียง น้ำผิวดิน ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ การโยกย้ายและเวนคืน

 

โดยโครงการได้เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปัจจัยที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดไว้ด้วยแล้ว