ความเป็นมาโครงการ

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดการค้าและเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศ คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 จึงเป็นจังหวัดที่รองรับการค้าบริเวณจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และตามประกาศที่ 2/2558 ลงวันที่ 14 เมษายน 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ให้พื้นที่สาธารณะบริเวณอำเภอสระใคร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนบริเวณทางแยก ทล.211 – จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย โดยผลการศึกษามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนสายแยก ทล.2 – ทล.2 อำเภอเมือง, อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ กับด่านผ่านแดนถาวรฯ และเพิ่มโครงข่ายคมนาคมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ลดปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ช่วยทำให้เกิดการขนส่งในหลายรูปแบบระหว่างระบบราง และทางถนนเกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. สำรวจออกแบบ ถนน สาย แยก ทล.2 – ทล.2 อ.เมือง, สระใคร จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 2 (บริเวณแยกถนนสาย นค.1017) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 26.000 กิโลเมตร
  2. ออกแบบสะพานข้ามทางรถไฟ ทางแยกหรือทางต่างระดับข้ามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211
  3. ออกแบบสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำธรรมชาติ
  4. ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่างๆ พร้อมการจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ
  5. ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

 

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพิ่มโครงข่ายคมนาคมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ลดปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ด้านคมนาคมขนส่ง และช่วยทำให้เกิดการขนส่งในหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ระหว่างระบบรางและทางถนนเกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กับด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จ.หนองคาย